ز تابع xml_parser_free برای ازاد کردن و به عبارتی از بین بردن پارسر ساخته شده استفاده می شود 
در صورتیکه این تابع کار خود را با موفقیت انجام دهد عبارت true و در غیر این صورت false را بر می گراند
 روش استفاده :

 

xml_parser_free(parser)
 
 اشنایی  با پارامتر parser :
 استفاده از این پارامتر اجباری است . نام پارسر ساخته شده برای تجزیه و تحلیل کردن محتوای فایل xml است
 نکته :
 برای ساختن پارسر از تابع xml_parser_create استفاده کنید
 
 مثال :

 

<?php
$xmlparser = xml_parser_create();

xml_parser_free($xmlparser);
?>