در صورتیکه در فرایند کار پارسر xml خطایی رخ دهد این تابع توضیحانی درباره  ان خظا بر می گرداند 
 اگر این تابع کار خود را به درست انجام دهد انگاه  رشته ای که حاوی توضیحات درباره خطاست را بر می گرداند در غیر این صور ت false را بر می گرداند
 
 روش استفاده :

 

xml_error_string(errorcode)
 
 پارامتر errorcode :
 استفاد ه از این پارامتر اجباری است . به جای این پارامتر باید شماره خطای رخ داده شده را نوشت . شماره خطا را می توان با استفاده از تابع xml_get_error_code به دست اورد
 
 مثال :

 

<?php
//invalid xml file
$xmlfile = 'test.xml';

$xmlparser = xml_parser_create();

// open a file and read data
$fp = fopen($xmlfile, 'r');
while ($xmldata = fread($fp, 4096))
  {
  // parse the data chunk
  if (!xml_parse($xmlparser,$xmldata,feof($fp)))
    {
    die( print "ERROR: "
    . xml_error_string(xml_get_error_code($xmlparser))
    . "<br />"
    . "Line: "
    . xml_get_current_line_number($xmlparser)
    . "<br />"
    . "Column: "
    . xml_get_current_column_number($xmlparser)
    . "<br />");
    }
  }

xml_parser_free($xmlparser);
?>

 
 خروجی برنامه بالا می توان بصورت زیر باشد :

 

ERROR: Mismatched tag
Line: 5
Column: 41