این تابع شماره خط جاری را به پارسر xml می دهد
این تابع ، در صورت درست کار کرد ن  ، شماره خط را بر می گرداند  و در غیر این صورت false را بر می گرداند
روش استفاد ه :

 

xml_get_current_line_number(parser)
 پارامتر parser :
مشخص کردن این پارامتر اجباری است .  به جای این پارامتر باید نام پارسر xml  را نوشت
 
 مثال :

 

<?php
//invalid xml file
$xmlfile = 'test.xml';

$xmlparser = xml_parser_create();

// open a file and read data
$fp = fopen($xmlfile, 'r');
while ($xmldata = fread($fp, 4096))
  {
  // parse the data chunk
  if (!xml_parse($xmlparser,$xmldata,feof($fp)))
    {
    die( print "ERROR: "
    . xml_error_string(xml_get_error_code($xmlparser))
    . "<br />"
    . "Line: "
    . xml_get_current_line_number($xmlparser)
    . "<br />"
    . "Column: "
    . xml_get_current_column_number($xmlparser)
    . "<br />");
    }
  }

xml_parser_free($xmlparser);
?>

 
 خروجی برنامه بالا می تواند بصورت زیر باشد :

 

ERROR: Mismatched tag
Line: 5
Column: 41