از این تابع برای نمایش خروجی استفاده  می شود
به جای علامت % و کاراکتری که بعد از ان می اید ، مقدار متغیری را که مشخص می کنیم نمایش می دهد
مثال :

 

<?php
$number = 9;
$str = "Beijing";
$txt = sprintf("There are %u million bicycles in %s.",$number,$str);
echo $txt;
?>

 
 مشاهده اجرای برنامه بالا
 
اولین پارامتر  این تابع  یک رشته است . یعنی ان چیزی که در خروجی مشاهده خواهد شد
 علامت های % و کاراکتر بعد از ان باید درون این رشته اصلی نوشته شوند و به تعداد درصدهایی که می نویسیم پارامترهای بعدی را در این تابع باید مشخص کنیم .
 
 روش استفاده :

 

sprintf(format,arg1,arg2,arg++)
 
نکته : در صورتیکه بخواهید با یک علامت درصد بیشت از یک قالب بندی را اعمال کنید باید از placeholder استفاده کنید . یعنی اول علامت درصد ، سپس عدد سپس $/ ( مثال 2 را ببینید )
 
 اشنایی با پارامتر format :
 استفاده از این پارامتر اجباری است . و مشخص  کنند ه رشته خروجی و نوع قالب بندی مقدار متغیر مورد نظر میباشد
 انواع قالب بندیهای قابل استفاده :
 •  %%
باعث نمایش یک علامت درصد می شو د 
 •  %b
عدد را بصورت دودویی نشان می دهد 
 •  %c
کاراکتری را که شماره اسکی ان در متغیر وابسته به این قالب بندی وجود دارد را   نشان می دهد 
 •  %d
علامت عددی که در متغیر قرار دارد را نشان می دهد ( مثبت یا صفر یا منفی )
 •  %e 
عدد را بصورت نماد علمی با حروف کوچک نمایش می دهد 1.2e+2
 •  %E
عدد را بصورت نماد علمی با حروف بزرگ نمایش می دهد1.2E+2
 •  %u
عدد های صفر و مثبت را بدون علامت نشان می دهد 
 •  %f
عدد را بصورت اعشاری بر حسب تنطیمات محلی سیستم  نشان می دهد 
 •  %F
عدد را بصورت اعشاری بدون در نظر گرفتن تنظیمات محلی سیستم شان می دهد
 •  % g
 کوچکتر از %e و  %f
 •  %G 
کوچکتر از %E و %f 
 •  %o
عدد را بصورت مبنای هشت نشان می دهد 
 •  %s 
به جای ان یک رشته نشان داده می شود 
 •  %x 
با استفاده از کاراکترهای کوچک عدد را در مبنای شانزده نشان می دهد 
 •  %X
 با استفاده از کاراکترهای بزرگ عدد را در مبنای شانزده نشان می دهد
 
فرمت های اضافی :
 انواع اضافه تری هم برای قالب بندی نحوه نمایش مقدار موجود در متغیر در خروجی وجود دارد که این انواع را باید بین علامت درصد و کاراکتر بعد از ان قرار دهیم
 •   +
در حالت پیش فرض فقط عدد های منفی با علامت منفی کنار انها نشان داده می شوند اما استفاد ه از این فرمت باعث نمایش علامت مثبت یا منفی کنار عدد می شو د
 •  '

مشخص می کند چه چیزی را می خواهیم بعنوان ایجاد فاصله استفاد ه کنیم . پیش فرض space است .و حتما باید همراه با تعداد جای خالیهای کنار هم ذکر شود .  مثلا

%'x20s

باعث می شود فاصله ها در رشته با x نشان داده شوند نه با یک جای خالی

 •  -
مقدار متغیر را تراز از چپ می کند

 [0-9]

مشخص می کند که  حداقل عرض  یک متغیر چند تا است

 

.[0-9]

تعداد رقم ها ی بعد از نقطه اعشار را مشخص می کند  یا حداکثر کاراکترهای قابل قبول در رشته را مشخص می کند

 

نکته :

 در صورتیکه بخواهید  چند تا از این فرمت های اضافی را با هم استفاده کنید باید به ترتیبی که در بالا امده اند انها را استفاده کنید

 
 
 • تابع sprintf ، رشته قالب بندی شده را باز می گرداند
 • تابع sprintf در php نسخه 4 به بعد قابل استفاده است
 

 مثال 1 :

استفاده از قالب بندی f%

 

<?php
$number = 123;
$txt = sprintf("%f",$number);
echo $txt;
?>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

 مثال 2 :

استفاده از جا نگهدارها

 

<?php
$number = 123;
$txt = sprintf("With 2 decimals: %1\$.2f
<br>With no decimals: %1\$u",$number);
echo $txt;
?>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 

 مثال 3 :

اعمال تمام قالب بندیها را با هم ببینیم

 

<?php
$num1 = 123456789;
$num2 = -123456789;
$char = 50; // The ASCII Character 50 is 2

// Note: The format value "%%" returns a percent sign
echo sprintf("%%b = %b",$num1)."<br>"; // Binary number
echo sprintf("%%c = %c",$char)."<br>"; // The ASCII Character
echo sprintf("%%d = %d",$num1)."<br>"; // Signed decimal number
echo sprintf("%%d = %d",$num2)."<br>"; // Signed decimal number
echo sprintf("%%e = %e",$num1)."<br>"; // Scientific notation (lowercase)
echo sprintf("%%E = %E",$num1)."<br>"; // Scientific notation (uppercase)
echo sprintf("%%u = %u",$num1)."<br>"; // Unsigned decimal number (positive)
echo sprintf("%%u = %u",$num2)."<br>"; // Unsigned decimal number (negative)
echo sprintf("%%f = %f",$num1)."<br>"; // Floating-point number (local settings aware)
echo sprintf("%%F = %F",$num1)."<br>"; // Floating-point number (not local sett aware)
echo sprintf("%%g = %g",$num1)."<br>"; // Shorter of %e and %f
echo sprintf("%%G = %G",$num1)."<br>"; // Shorter of %E and %f
echo sprintf("%%o = %o",$num1)."<br>"; // Octal number
echo sprintf("%%s = %s",$num1)."<br>"; // String
echo sprintf("%%x = %x",$num1)."<br>"; // Hexadecimal number (lowercase)
echo sprintf("%%X = %X",$num1)."<br>"; // Hexadecimal number (uppercase)
echo sprintf("%%+d = %+d",$num1)."<br>"; // Sign specifier (positive)
echo sprintf("%%+d = %+d",$num2)."<br>"; // Sign specifier (negative)
?>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 

 مثال 4 :

اعمال قالب بندی روی رشته ها

 

<?php
$str1 = "Hello";
$str2 = "Hello world!";

echo sprintf("[%s]",$str1)."<br>";
echo sprintf("[%8s]",$str1)."<br>";
echo sprintf("[%-8s]",$str1)."<br>";
echo sprintf("[%08s]",$str1)."<br>";
echo sprintf("[%'*8s]",$str1)."<br>";
echo sprintf("[%8.8s]",$str2)."<br>";
?>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل