این تابع پیامی را در خروجی می نویسد و از اسکریپت فعلی خارج می شود
مثال :

 

<?php
$site = "http://www.w3schools.com/";
fopen($site,"r")
or die("Unable to connect to $site");
?>

 
 این تابع گونه ای از تابع exit است
 
 روش استفاده از تابع die :

 

die(message)
 
 پارامتر message :
 استفاده از این پارامتر اجباری است . پیا م یا عدد مشخصه وضعیت  را که می خواهیم قبل از خروج از اسکریپت جارینوشته  شود  را مشخص می کند  . عدد مشخصه وضعیت در خروجی نشان داده نمی شود
 
  •  این تابع هیچ مقدار بازگشتی ندارد
  • در php نسخه 4 به بعد قابل استفاده است