در این صفحه به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توان  فایل xml موجود روی سرور را باز ، ویرایش و ذخیره کرد .
روش کار شامل مراحل زیر است :
  • با استفاده از یک فایل xsl ما سند xml را به فرمی که در سند  html  است منتقل می کنیم .
  • داده های موجود در المنت های سند xml ، در فیلدهای دریافت داده یک فرمی که در سند html ایجاد شده است قرار می گیرند .
  • فرم html قابل ویرایش است  .  بعد از ویرایش داده ها ، داده های ویرایش شده را دوباره به استفاده از ویژگی submit فرم به سرور بر می گردانیم
  • و فایل xml بروز خواهد شد . ( در این صفحه دستورات لازم برای این کار را به دو زبان php  و asp اورده ایم )
 
فایل xml  و فایل xsl
 فایل xml ما با نام tool.xml  بصورت زیر موجود است :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tool>
  <field id="prodName">
    <value>HAMMER HG2606</value>
  </field>
  <field id="prodNo">
    <value>32456240</value>
  </field>
  <field id="price">
    <value>$30.00</value>
  </field>
</tool>

 
 مشاهده فایل کامل xml
 دستورات فایل tool.xsl برای ویرایش داده های مورد نظر فایل xml بصورت زیر است :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
  <form method="post" action="edittool.asp">
  <h2>Tool Information (edit):</h2>
  <table border="0">
    <xsl:for-each select="tool/field">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="@id"/></td>
      <td>
      <input type="text">
      <xsl:attribute name="id">
        <xsl:value-of select="@id" />
      </xsl:attribute>
      <xsl:attribute name="name">
        <xsl:value-of select="@id" />
      </xsl:attribute>
      <xsl:attribute name="value">
        <xsl:value-of select="value" />
      </xsl:attribute>
      </input>
      </td>
    </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
  <br />
  <input type="submit" id="btn_sub" name="btn_sub" value="Submit" />
  <input type="reset" id="btn_res" name="btn_res" value="Reset" />
  </form>
  </body>
  </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 
 مشاهده فایل کامل xsl
 
 در برنامه بالا ، با استفاده از یک حلقه ، برای هر المنت field یک فیلد ورود ی ایجاد می شود .
 مقدر صفت id المنت field  در هر دو صفت name و id فیلدهای متنی ورودی قرار می گیرد .
 مقدار موجود در هر المنت value فایل xml ، در صفت value هر فیلد ورودی قرار می گیرد
 نتیجه یک فرم html قابل ویرایشی است که شامل مقادیری از فایل xml است
 
 در ادامه دومین فایل xsl را می اوریم . نام این فایل tool_updated.xsl است .
 از این فایل برای نمایش داده های به روز شده فایل xml استفاده می شود
این فایل ،  داده های فایل xml  را در یک فرم قابل ویرایش نشان نمی دهد بلکه انها را  بصورت استاتیک در یک جدول نشان می دهد

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
  <h2>Updated Tool Information:</h2>
  <table border="1">
    <xsl:for-each select="tool/field">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="@id" /></td>
      <td><xsl:value-of select="value" /></td>
    </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
  </body>
  </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 
 مشاهده فایل xsl
 
فایل asp
 توسط دستورات فایل Asp محتویات جدید دریافت شده در فرم ، جایگزین مقادیر قبلی ان در فایل xml می شوند
  •  ابتدا داده های فعلی فایل xml در یک سند xsl توسط فرم نشان داده می شود
  •  سپس کاربر مقادیر مورد نظرش را ویرایش می کند
  •  سپس کاربر روی دکمه ای که از نوع submit است کلیک می کند و از صفحه tool.xsl به صفحه ای که نام ان را جلوی ویژگی action فرم مشخص کرده ایم یعنی edittool.asp می رویم .
  •  مقصد فرم ، صفحه edittool.asp است . این صفحه داده های موجود در فرم را دریافت می کند
  •  صفحه edittool.asp دارای دو تابع است . تابع loadFile فایل xml را برای نشان داده شدن بار گذاری و منتقل می کند . و تابع updateFile که داده های دریافت شده از فرم را جایگزین داده های فعلی فایل xml کرده و انرا به روز می کند
 

 

<%
function loadFile(xmlfile,xslfile)
Dim xmlDoc,xslDoc
'Load XML and XSL file
set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async = false
xmlDoc.load(xmlfile)
set xslDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xslDoc.async = false
xslDoc.load(xslfile)
'Transform file
Response.Write(xmlDoc.transformNode(xslDoc))
end function

function updateFile(xmlfile)
Dim xmlDoc,rootEl,f
Dim i
'Load XML file
set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async = false
xmlDoc.load(xmlfile)

'Set the rootEl variable equal to the root element
Set rootEl = xmlDoc.documentElement

'Loop through the form collection
for i = 1 To Request.Form.Count
  'Eliminate button elements in the form
  if instr(1,Request.Form.Key(i),"btn_")=0 then
    'The selectSingleNode method queries the XML file for a single node
    'that matches a query. This query requests the value element that is
    'the child of a field element that has an id attribute which matches
    'the current key value in the Form Collection. When there is a match -
    'set the text property equal to the value of the current field in the
    'Form Collection.
    set f = rootEl.selectSingleNode("field[@id='" & _
    Request.Form.Key(i) & "']/value")
    f.Text = Request.Form(i)
  end if
next

'Save the modified XML file
xmlDoc.save xmlfile

'Release all object references
set xmlDoc=nothing
set rootEl=nothing
set f=nothing

'Load the modified XML file with a style sheet that
'allows the client to see the edited information
loadFile xmlfile,server.MapPath("tool_updated.xsl")
end function

'If form is submitted, update the XML file and display result
' - if not, transform the XML file for editing
if Request.Form("btn_sub")="" then
  loadFile server.MapPath("tool.xml"),server.MapPath("tool.xsl")
else
  updateFile server.MapPath("tool.xml")
end if
%>

 
فایل php
در صورتیکه می خواهید با زبان php دستورات به روز رسانی فایل xml را بنویسید ،  جلوی ویژگی action فرمی که در فایل tool.xsl قرار دارد نام فایل گیرنده فرم را edittool.php بگذارید .

 فایل edittool.php دارای دو تابع است :

تابع loadFile که فایل xml را برای نشان دادن محتوای درونش بار گذاری و منتقل می کند

و

تابع updateFile که تغییرات وارد شد ه توسط کاربر را جایگزین مقادیر قبلی در فایل xml می کند

 

 

<?php
function loadFile($xml, $xsl)
{
$xmlDoc = new DOMDocument();
$xmlDoc->load($xml);

$xslDoc = new DOMDocument();
$xslDoc->load($xsl);

$proc = new XSLTProcessor();
$proc->importStyleSheet($xslDoc);
echo $proc->transformToXML($xmlDoc);
}

function updateFile($xml)
{
$xmlLoad = simplexml_load_file($xml);
$postKeys = array_keys($_POST);

foreach($xmlLoad->children() as $x)
{
  foreach($_POST as $key=>$value)
  {
    if($key == $x->attributes())
    {
      $x->value = $value;
    }
  }
}

$xmlLoad->asXML($xml);
loadFile($xml,"tool_updated.xsl");
}

if($_POST["btn_sub"] == "")
{
  loadFile("tool.xml", "tool.xsl");
}
else
{
  updateFile("tool.xml");
}

 

?>

 

 
  •  توجه کنید که  اعمال تغییرات در فایل xml در سرور  انجام می شود و فقط نتیجه کار بصورت یک فایل html برای مرورگر کاربر ارسال می شود و فایل html هم که توسط هر مرورگری قابل نشان داده شدن است