برای اینکه بتوانیم با هر مرورگری به داده های درون فایل xml دسترسی داشته باشیم ، باید فایل xml را روی سرور قرار دهیم و سپس انرا در با استفاده از  فایل xhtml به مرورگر بر گردانیم
در روش دوم توضیح داده شد که چگونه می توان با از طریق یک فایل xslt ، داده های مورد نظر را از فایل xml استخراج کرده و به فایل xhtml منتقل کنیم .برای این منظور از زبان جاوا اسکریپت و پارسر xml استفاده کردیم .
روش دوم در مرورگرهایی که پارسر xml ندارند قابل اجرا نیست
برای اینکه بتوان به داده های درون فایل xml از طریق هر نوع مرورگری دست رسی داشت ، می توانیم فایل xml را به سرور منتقل کنیم و سپس انها را بصورت ی  فایل xhtml  به مرورگر کاربر بر گردانیم
 این یکی دیگر از زیبایی های زبان xslt است . یکی دیگر از اهداف طراحی زبان xslt این بوده است که بتوان داده هایی را از یک قالب به قالب دیگر در سرور تبدیل کرد  طوریکه این داده ها  در تمام انواع مرورگرها قابل خوانده شد ن و نمایش باشند
 
فایل xml , xslt
 فایل xml همانند روش های قبل ، موجود است :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog>
  <cd>
    <title>Empire Burlesque</title>
    <artist>Bob Dylan</artist>
    <country>USA</country>
    <company>Columbia</company>
    <price>10.90</price>
    <year>1985</year>
  </cd>
.
.
</catalog>

 
 مشاهده فایل کامل xml
 
 محتوای فایل xslt بصورت زیر موجود است :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
  <h2>My CD Collection</h2>
  <table border="1">
    <tr bgcolor="#9acd32">
      <th style="text-align:left">Title</th>
      <th style="text-align:left"="left">Artist</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="catalog/cd">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="title" /></td>
      <td><xsl:value-of select="artist" /></td>
    </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
  </body>
  </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 
 مشاهده برنامه xslt
 نکته : در روش سوم ، فایل xml هیچ ارجاعی به فایل xslt ندارد . یعنی بسیاری از فایلهای xslt می توانند از این فایل xml استفاده نمایند
 
برنامه php
 در اینجا برنامه php مورد نیاز برای انتقال داد های مورد نظر از فایل xml به فایل xhtml را اورده ایم :

 

<?php
// Load XML file
$xml = new DOMDocument;
$xml->load('cdcatalog.xml');

// Load XSL file
$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('cdcatalog.xsl');

// Configure the transformer
$proc = new XSLTProcessor;

// Attach the xsl rules
$proc->importStyleSheet($xsl);

echo $proc->transformToXML($xml);
?>

 
 مشاهده اجرای برنامه 

 فایل php هیچگاه به کامپیوتر کاربر منتقل نمی شود بلکه دستورات ا ن همیشه روی سرور قرار دارند و همانجا اجرا می شوند ولی می توان از طریق صفحه وب html که در اختیار کاربر قرار می گیرد  فایل php را اجر کرد . مثلا کاربر روی دکمه ای در فرم کلیک کند و نتیجه ان اجرای فایل php باشد .

به هر حال ، فایل php و فایل xml و فایل xslt همگی روی سرور قرار دارند

دستورات درون فایل php اجرا شده و نتیجه اجرای دستورات فایل xslt ، را بصورت یک صفحه وب xhtml برای کاربر echo می کند . یعنی نتیجه خروجی را به مرورگر کاربر پس می فرستد

برنامه asp
  در اینجا برنامه asp مورد نیاز برای انتقال داد های مورد نظر از فایل xml به فایل xhtml را اورده ایم :
 

 

<%
'Load XML file
set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xml.async = false
xml.load(Server.MapPath("cdcatalog.xml"))

'Load XSL file
set xsl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xsl.async = false
xsl.load(Server.MapPath("cdcatalog.xsl"))

'Transform file
Response.Write(xml.transformNode(xsl))
%>

 
 مشاهده اجرای برنامه