ابتدا NOTEPAD را باز کنید
سپس به روشی که فایل XML را ذخیره نمودید ، انرا ذخیره کنید فقط دقت کنید پسوند فایل جدید را html بگذارید
تگ های زیر را در برنامه xhtml بنویسید

 

<html>

<body>

               <div id="example" />

</body>

</html>