روش استفاده از دستور شرط :

 

<xsl:if    test=”شرط”>

دستورات

</xsl:if>

نکته 1:با استفاده از ویژگی  test بررسی می کند ایا شرط مورد نظر برقرار است یا نه

 

نکته2 :  از انجائیکه علامت های < , >   برای مرورگر معنای تگ باز و بسته می دهد لذا برای نوشتن دستور کوچکتر و بزرگتر باید از کاراکترهای جایگزین انها استفاده کنیم . مثلا :

به جای 10 < 3  باید نوشت :

price &lt; 10

  نکته 3: در شرط ،  نام المنتی را می نویسیم که می خواهیم مقدار  محتوای ان را بررسی کنیم
  نکته 4: در شرط ، می توان نام صفتی را نوشت که می خواهیم مقدار صفت انرا بررسی کنیم
  حالا برنامه ای که تا حالا نوشته ایم  رابه این صورت تغییر می دهیم که فقط title و artist  امنت های cd ای را نشان دهد که مقدار محتوای المنت price انها بیشتر از 10 است  :

 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
    

    <xsl:for-each select="store/cd">


    <xsl:if test="price &gt; 10">


        <p><xsl:value-of select="title"/></p>


        <xsl:value-of select="artist"/>


    </xsl:if>

    </xsl:for-each>                


            
 </body>   
 </html>
</xsl:template>        
      </xsl:stylesheet>