برای نمایش محتوای متنی هر المنت ازدستور زیر استفاده می کنیم :

 

<xsl:value-of select="نام المنت و مسیر رسیدن به ان “/>

 
 

نکته 1 :  روش مشخص کردن مسیر محتوای مورد نظر همان اموزش xpath است .

نکته 2: واژه xsl: یعنی دستور درون تگ ، از نوع دستورات xslt است

نکته 3: واژه value-of یعنی محتوای المنت  مورد نظر

نکته 4 : جلوی select ، مسیر المنت مورد نظر از تگ ریشه تا ان
 
 

مثلا برای  اشاره به محتوای درون تگ title مسیر زیر را داریم :

store/cd/title

می خواهیم محتوای اولین  المنت title و Artist را ببینیم

 

  برنامه بصورت زیر خواهد بود :

 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
   

       
        <p><xsl:value-of select="store/cd/title"/></p>


        <xsl:value-of select="store/cd/artist"/>

                                    
 </body>   
 </html>
</xsl:template>        
</xsl:stylesheet>


 
  در فصل بعد به شما اموزش داده خواهد شد که چطور می توان با استفاده از حلقه محتوای تمام المنت های مورد نطر را بدست اورد