درون فایل xml باید مشخص کنیم که کدام فایل xsl  قرار است از داده های این فایل xml استفاده کند

  پس فایل xml را باز می کنیم و در خط اول ان دستور زیر را اضافه می کنیم :

 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="نام فایل .xsl"?>

 
  حالا برای اجرا باید فایل xml را در مرورگر باز کنید . این دفعه به جای مشاهده محتوای فایل xml ، دستورات فایل xsl اجرا خواهد شد