عملگر

توضیح

مثال

نتیجه

|

دو مسیر را به هم وصل می کند

 

//book | //cd

تمام نودهایی که شامل عناصر به نام book , cd هست را بر می گرداند

+

دو عدد را با هم جمع می کند

10 + 7

17

-

دو عدد را از  هم تفریق  می کند

9 – 4

5

*

دو عدد را درهم ضرب  می کند

5  * 4

20

Div

دو عدد را بر هم تقسیم می کند

10  div  2

5

=

مقایسه می کند

 

price=9.80

اگر مقدار price برابر 9.8 است عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

=!

مقایسه می کند

 

price!=9.80

اگر مقدار price برابر 9.8 نیست عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

مقایسه می کند

 

price<9.80

اگر مقدار price کمتر از 9.8 است عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

مقایسه می کند

 

price>9.80

اگر مقدار price بیشتر  از 9.8 است عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

>=

مقایسه می کند

 

price>=9.80

اگر مقدار price بیشتر مساوی 9.8 است عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

<=

مقایسه می کند

 

price<=9.80

اگر مقدار price کمتر مساوی  9.8 است عبارت true در غیر این صورت عبارت false را بر می گرداند

Or

عملگر منطقی است و شرطها را در هم ترکیب می کند

price=9.80 or price=9.70

 

And

عملگر منطقی است و شرطها را در هم ترکیب می کند

 

price>9.00 and price<9.90

 

 

mod

باقی مانده تقسیم صحیح است یعنی زمان تقسیم در خارج قسمت وارد مرحله اعشاری نمی شویم

5 mod 2

1