مشاهده فایل books.xml بکار رفته در مثالهای این صفحه
 
اضافه کردن المنت و صفت به نتیجه پرس و جو
 همانطور که در فصل قبل ملاحظه کردید ، ما می توانیم پرس و جویی بنویسیم که نتیجه ان المنت و صفت هایی از فایل xml باشد
 

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return $x

 
 نتیجه مثال بالا المنت title  و صفت lang  از فایل books.xml بصورت زیر خواهد بود :

 

<title lang="en">Everyday Italian</title>
<title lang="en">Harry Potter</title>
<title lang="en">Learning XML</title>
<title lang="en">XQuery Kick Start</title>

 
 در مثال بالا المنت های title ای که در خروجی دیده می شوند همانهایی هستند که در حال حاضر در فایل books.xml قرار دارند . ما می خواهیم المنت های جدیدی به نتیجه پرس و جو بیافزائیم
 
اضافه کردن تگ های html و متن
 الان ما می خواهیم تعدادی تگ ( المنت ) html به نتیجه پرس و جو بیافزائیم
 ما نتیجه را در یک لیست html قرار می دهیم  با تعدادی متن .
 

 

<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
order by $x/title
return <li>{data($x/title)}. Category: {data($x/@category)}</li>
}
</ul>

</body>
</html>  

 
 بعد از اجرای دستورات بالا نتیجه بصورت زیر خواهد شد :

 

<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li>Everyday Italian. Category: COOKING</li>
<li>Harry Potter. Category: CHILDREN</li>
<li>Learning XML. Category: WEB</li>
<li>XQuery Kick Start. Category: WEB</li>
</ul>

</body>
</html>

 
اضافه کردن صفت به تگ های html
 ما می خواهیم  از صفت category  که در فایل xml قرار دارد بعنوان نام یک کلاس در تگ ها ( المنت ها ) ی html استفاده کنیم
 

 

<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
order by $x/title
return <li class="{data($x/@category)}">{data($x/title)}</li>
}
</ul>

</body>
</html>

 
 نتیجه اجرای برنامه بالا بصورت زیر خواهد بود :

 

<html>
<body>
<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li class="COOKING">Everyday Italian</li>
<li class="CHILDREN">Harry Potter</li>
<li class="WEB">Learning XML</li>
<li class="WEB">XQuery Kick Start</li>
</ul>

</body>
</html>