• xquery به حروف بزرگ و کوچک حساس است
  •  elements ها و attributeها  و variableها  باید اسامی معتبری در فایل xml باشند یعنی در فایل xml باشند
  •  در دستور xquery می توان مقادیر رشته ای را درون یک جفت کوتیشن یا تک کوتیشن قرار داد
  •  در xquery قبل از اسم متغیر باید $ قرار بگیرد مثل :

 

$bookstore

  •  توضیحات در xqury بین یک جفت (:   :) نوشته می شوند . مثل :

 

(: XQuery Comment :)

 
دستور شرطی در xquery
 می توان از If-Then-Else در xquery بصورت زیر استفاده کرد

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book


return if ($x/@category="CHILDREN")
then <child>{data($x/title)}</child>
else <adult>{data($x/title)}</adult>

 

 نکته ای درباره دستور if-then-else :
 پرانتزهای اطراف شرط جلوی if لازم است باشند

 نوشتن else اجباری است . ولی اگر به ان نیازی نبود کافی است بنویسید :

else ( )

 
 نتیجه اجرای دستور بالا :

 

<adult>Everyday Italian</adult>
<child>Harry Potter</child>
<adult>Learning XML</adult>
<adult>XQuery Kick Start</adult>

 
عملگرهای مقایسه ای در xquery
 در xquery دو روش برای مقایسه وجود دارد :

 روش اول - استفاده از عملگرها ی زیر

=, !=, <, <=, >, >=

 

 روش دوم - استفاده از واژه های زیر

eq, ne, lt, le, gt, ge

 
 تفاوت بین این دو روش در مثال زیر آمده است :
 
 جواب مثال زیر true خواهد بود اگر مقدار صفت q بیشتر از 10 باشد :

 

$bookstore//book/@q > 10
 
در  مثال  زیر فقط اگر یک صفت q پیدا بشه که مقدارش بیشتر از 10 باشه ان وقت true بدست می اید اگر بیشتر از یک q با این شرایط پیدا بشه این دستور خطا خواهد داشت

 

$bookstore//book/@q gt 10