مشاهده تابع books.xml بکار رفته در مثالهای این صفحه
 
ارائه دادن نتیجه جستجو در فایل XML به فایل HTML بصورت زیر است
 
به FLWOR زیر توجه کنید :

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return $x

 
 دستور بالا از درون تمام تگ های BOOK ای که در BOOKSTORE قرار دارند تگ title  را بعنوان نتیجه بر می گرداند در حالیکه بر اساس محتوای تگ title  مرتب شده اند .
 
 حالا در نظر داریم که هر  تگ  title  ای که بعنوان نتیجه بدست امده استرا در هر LI تگ UL قرار دهیم :

 

<ul>
{

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return <li>{$x}</li>
}
</ul>
 
 نتیجه اجرای این دستور بصورت زیر خواهد بود :

 

<ul>
<li><title lang="en">Everyday Italian</title></li>
<li><title lang="en">Harry Potter</title></li>
<li><title lang="en">Learning XML</title></li>
<li><title lang="en">XQuery Kick Start</title></li>
</ul>

 
 حالا می خواهیم تگهای title را حذف کرده و فقط داده درون انها را به خروجی بفرستیم

 

<ul>
{
for $x in doc("books.xml")/bookstore/book/title
order by $x
return <li>{data($x)}</li>
}
</ul>

 
 نتیجه یک لیست html خواهد بود

 

<ul>
<li>Everyday Italian</li>
<li>Harry Potter</li>
<li>Learning XML</li>
<li>XQuery Kick Start</li>
</ul>