مشاهده تابع books.xml بکار رفته در مثالهای این صفحه
 
چگونه می توان با استفاده از flwor به node های مورد نظر از فایل xml دست یافت؟
به مثال زیر توجه کنید :

 

doc("books.xml")/bookstore/book[price>30]/title
 
 دستور بالا تمام title های درون book هایی را که انها هم در bookstore هستند را انخاب می کنند البته book هایی که محتوای تگ price انها بیشتر از 30 است
 
 دستور بالا را می توان با حلقه for بصورت زیر نوشت :

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
return $x/title

 نتیجه دستور بالا این خواهد بود :

 

<title lang="en">XQuery Kick Start</title>
<title lang="en">Learning XML</title>

 
 با FLWOR می توان نتیجه را مرتب هم کرد :

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title

 

 FLWOR  سرنام کلمات زیر است :

For, Let, Where, Order by, Return

 
 تشریح مثالهای بالا :
  •  FOR :

جزء FOR تمام BOOK هایی را که در BOOKSTORE است را انتخاب می کند و در متغیر X قرار می دهد

  •  WHERE

باعث انتخاب BOOK هایی می شود که محتوای تگ PRICE انها بیشتر از 30 است

 
  •  ORDER BY
نتیجه بدست امده را بر اساس محتوای تگ های TITLE ای که درون تگ های BOOK هستند مرتب می کند
 
  • RETURN

مشخص می کند چه چیزی باید بعنوان نتیجه این کوئری ( جست و جو )  برگشت داده شود

در اینجا می شود  تگ های TITLE ای که درون تگ های BOOK هستند  .

 
 نتیجه اخرین جست و جویی که نوشته ایم این می شود :

 

<title lang="en">Learning XML</title>
<title lang="en">XQuery Kick Start</title>