notepad ویندوز را باز کنید
دستورات xml زیر را در ان کپی کنید

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>

<book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>

<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

 
 از منوی file گزینه save را انتخاب کنید
 از لیست save as type گزینه all files را انتخاب کنید
در صورتیکه در فایل xml واژه های پارسی دارید  از لیست encoding گزینه utf-8 و در غیر این صورت گزینه ansi را انتخاب کنید
 در کادر file name نام books به همراه پسوند xml  را بنویسید
 محل مورد نظر برای ذخیره شدن این فایل اطلاعاتی xml را انتخاب کنید
 فایل را با تنظیمات انجام شده بالا ذخیره کنید
 روی نام فایل در محلی که انرا ذخیره کرده اید  دابل کلیک کنید تا اجرای فایل xml را ببینید
همانطور که مشاهده می کنید هرچه در این فایل نوشته شده روی مرورگر می اید
 ما با استفاده از xpath مشخص خواهیم کرد محتوای کدام تگ های فایل xml را می خواهیم و با xquery دستوراتی می نویسیم تا تگ هایی را که می خواهیم خیلی سریعتر و راحت تر از فایل xml پیدا کند .
 
روش جستجوی node ها از فایل books.xml
 1- Functions
 xquery  برای استخراج کردن داده های مورد نظر  (node) ها از فایل xml از توابع استفاده می کند
یکی از این توابع تابع doc است که برنامه را به فایل xml مورد نظر متصل می کند
 روش نوشتن این تابع بصورت زیر است :

 

doc("books.xml")
 
 2- استفاده از xpath برای مشخص کرد ن node هایی که می خواهیم
 
 مثال :

 

doc("books.xml")/bookstore/book/title

 این دستور (مسیر) یعنی :

ما تمام تگ های title ای را می خواهیم که در تگ book قرار دارند و این تگ های book هم در تگ bookstore هستند و تمام این ها  را از فایل books.xml پیدا کند

 
 نتیجه اجرای دستور xquery بالا این خواهدشد :

 

<title lang="en">Everyday Italian</title>
<title lang="en">Harry Potter</title>
<title lang="en">XQuery Kick Start</title>
<title lang="en">Learning XML</title>

 
3-  گزاره ها (شرط ها )
 شرط ها را در انتهای مسیر و درون کروشه باز و بسته می نویسیم
 مثال :

 

doc("books.xml")/bookstore/book[price<30]
 یعنی تمام تگ های book ای را می خواهیم که مقدار محتوای تگ price انها از 30 کمتر است
 جواب دستور بالا بصورت زیر است :

 

<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>