xquery چیزی شبیه sql است
یعنی دستورات سریع و راحتی دارد برای استخراج داده ها و تگ ها و صفات مورد نظر از فایل xml
 
بعنوان مثال نمونه ای از دستورات xquery در زیر امده است :

 

for $x in doc("books.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title

 
 در فصلهای اینده این دستورات تشریح خواهد شد
 
 اما برای یاد گرفتن xquery لازم است شما با این موارد اشنا باشید :
 
  • HTML / XHTML
  • XML / XML Namespaces
  • XPath