با سازنده map  می توان درون صفحه html و مخصوصا درون تگ div  یک نقشه گوگل قرار داد
 
روش استفاده از این سازنده بصورت زیر است :

 

new google.maps.Map(HTMLElement,MapOptions)
آشنایی با پارامترها :

HTMLElement

مشخص می کند نقشه گوگل را در کدام قسمت صفحه می خواهید قرار دهید .مثلا درون تگ div ای که اسم ای دی ان google_map است

MapOptions :

این پارامتر در بر دارنده تمامی ویژگیهای تنظیم شده برای نمایش نقشه است

 

مثال :
 

 

var map=new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"),mapOpt);
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 Events of Map

EventArgumentsتوضیحات
bounds_changed None

این رویداد زمانیکه اندازه  محدوده قابل نمایش نقشه تغییر کند روی می دهد

 

center_changed None

این رویداد زمانیکه مرکزیت نقشه تغییر کند روی می دهد

click MouseEvent

این رویداد زمانیکه کاربر روی نقشه کلیک کند روی می دهد

 

dblclick MouseEvent

این رویداد زمانیکه کاربر روی نقشه دابل کلیک کند روی می دهد

 

drag None

این رویداد بطور مکرر ،  زمانی روی می دهد که کاربر در حال درگ کردن روی نقشه است

 

dragend None

این رویداد زمانیکه کاربر عمل درگ کردن را تمام کرد روی می دهد

 

dragstart None

این رویداد زمانی روی می دهد که کاربر شروع به درگ کردن می کند

 

heading_changed None

این رویداد زمانی روی می دهد که ویژگیهای عنوان نقشه تغییر کند

 

idle None

این رویداد زمانی روی می دهد که عمل بزرگ نمایی یا جا به جایی نقشه تمام شد

 

maptypeid_changed None

این رویداد زمانی روی می دهد که نوع نقشه تغییر کند

 

mousemove MouseEvent

این رویداد زمانی روی می دهد که اشاره گر ماوس کاربر روی محدوده نقشه حرکت کند

 

mouseout MouseEvent

این رویداد زمانی روی می دهد که اشاره گر ماوس از محدوده نقشه خارج شود

 

mouseover MouseEvent

این رویداد زمانی روی می دهد که اشاره گر کاربر وارد محدوده نقشه شود

 

projection_changed None

این رویداد زمانی روی می دهد که تصویر (projection ) تغییر کند

 

resize None

این رویداد زمانی روی می دهد که اندازه DIV ای که نقشه در ان قرار دارد تغییر کند

 

rightclick MouseEvent

این رویداد زمانی روی می دهد که کاربر وی نقشه راست کلیک کند

 

tilesloaded None

این رویداد زمانی روی می دهد که بار گذاری TILE های قابل رویت تمام شود

 

tilt_changed None

این رویداد زمانی روی می دهد که ویژگی tilt  نقشه تغییر کند

 

zoom_changed None

این رویداد زمانی روی می دهد که ویژگی ZOOM نقشه تغییر کند

 

 

 Methods of Map


MethodReturn Value   توضیحات

fitBounds(LatLngBounds)

None محدوده ای از نقشه را که بین دو مختصات ذکر شده در پرانتز است را نمایش می دهد . این دو نقطه عبارت اند از مختصات عرض و طول جغرافیایی پائین سمت چپ و بالا سمت راست نقشه

 

getBounds()

LatLng,LatLng مختصان عرض و طول جغرافیایی نقطه پائین سمت چپ و بالا سمت راست محدوده ای از نقشه که هم اکنون در حال مشاهده ان هستید را می گوید

 

getCenter()

LatLng

مقدار مختصات عرض و طول جغرافیایی نقطه مرکزی نقشه را می دهد

 

 

getDiv()

Node

نوع تگ html ای که نقشه در ان قرار گرفته است را مشخص می کند

 

 

getHeading()

number Returns the compass heading of aerial imagery (for SATELLITE and HYBRID map types)

 

getMapTypeId()

HYBRID
ROADMAP
SATELLITE
TERRAIN

به ما می گوید نوع فعلی نقشه چیست

 

 

getProjection()

Projection Returns the current Projection

 

getStreetView()

StreetViewPanorama Returns the default StreetViewPanorama bound to the map

 

getTilt()

number Returns the angle of incidence for aerial imagery in degrees (for SATELLITE and HYBRID map types)

 

getZoom()

number

میزان بزرگ نمایی (zoom) فعلی نقشه را می دهد

 

 

panBy(xnumber,ynumber)

None Changes the center of the map by the given distance in pixels

 

panTo(LatLng)

None Changes the center of the map to the given LatLng

 

panToBounds(LatLngBounds)

None Pans the map by the minimum amount necessary to contain the given LatLngBounds

 

setCenter(LatLng)

None  

 

setHeading(number)

None Sets the compass heading for aerial imagery measured in degrees from cardinal direction North

 

setMapTypeId(MapTypeId)

None

نوع نقشه را تنظیم  می کند

 

 

setOptions(MapOptions)

None  

 

setStreetView(StreetViewPanorama)

None Binds a StreetViewPanorama to the map

 

setTilt(number)

None Sets the angle of incidence for aerial imagery in degrees (for SATELLITE and HYBRID map types)

 

setZoom(number)

None  
 

 Properties of Map


PropertyTypeتوضیحات
controls

 

Array.<MVCArray.<Node>>

کنترلهای بیشتر برای قرار گیری در نقشه

 

mapTypes MapTypeRegistry

A registry of MapType instances by string ID

overlayMapTypes

 

MVCArray.<MapType>

Additional map types to overlay