MAPS
   
OVERLAYS
نام سازنده / شی توضیحات
Marker  یک مارکر می سازد - برای نمایش داده شدن مارکر حتما باید محل ان در نقشه مشخص شود
 MarkerOptions  گزینه هایی برای رندر و تفسیر کرد ن مارکر
 MarkerImage  تصویری که می خواهیم روی مارکر بصورت یک ایکن قرار گیرد
 MarkerShape  مارکر می تواند روی یک نقطه ایجاد شود یعنی ان نقطه قابل کلیک شدن باشد و یا یک محدوده باشد که در این صورت باید شکل محدوده و مختصات گوشه های محدوده را مشخص کنیم تا معلوم شود کاربر در کدام محدوده می تواند کلیک کند
 Animation  نشانه ای که روی مارکر است را متحرک یا انیمیت می کند و می تواند یکی از دو گزینه bounce یا drop  باشد
 InfoWindow  یک پنجره اطلاعاتی می سازد
 InfoWindowOptions  گزینه هایی برای رندر کردن پنجره INFO دارند
 Polyline  یک خط است و دارای خط نوع stroke  است
 PolylineOptions  گزینه هایی برای تغییر ویژگیهای خط polyline دارد
 Polygon  برای ایجاد محدود ه چند ضلعی بکار می رود که می توان خط بیرون چند ضلعی و رنگ درون این محدوده را مشخص کرد
 PolygonOptions  شامل گزینه هایی برای رندر کردن ( تنظیم ویژگیهای) چند ضلعی است
 Rectangle  یک محدوده مستطیل شکل روی نقشه ایجاد می کند که دارای خط دور و رنگ درونی است
 RectangleOptions  شامل گزینه هایی برای تنظیم ویژگیهای مستطیل است
 Circle  یک محدوده دایره ای روی نقشه ایجاد می کند و دارای خط دور و رنگ زمینه است
 CircleOptions  شامل گزینه هایی برای ویرایش کردن مشخصات دایره است
 GroundOverlay  
 GroundOverlayOptions  
 OverlayView  
 MapPanes  
 MapCanvasProjection  
  Events
 سازنده / شی  توضیحات
 MapsEventListener  این شامل هیچ متد و سازنده ای نیست . فقط یک نمونه ای را از addListener, addDomListener  برای removeListener برمی گرداند
 event

 درباره رویداد اتفاق افتاده می تواند کارهای زیر را انجام دهد :

Adds/Removes/Trigger

 MouseEvent  می تواند رویدادهای مختلفی که روی نقشه و overlay توسط ماوس روی می دهد را شناسایی کند ( مثل کلیک و ... )
  Controls
 سازنده / شی  توضیحات
 MapTypeControlOptions  شامل گزینه هایی برای ویرایش کردن کنترلهاست ( مثل محل و سبک نمایش کنترل )
 MapTypeControlStyle  مشخص می کند کنترل map به چه شکلی نشان داده شود بصورت لیست باز شدنی یا دکمه
 OverviewMapControlOptions  شامل گزینه هایی برای مشخص کردن نحوه نمایش کنترل overview map است که بصورت باز شده باشد یا جمع شده (opened or collapsed)
 PanControlOptions  گزینه هایی برای ویرایش کنترل pan  دارد مثل position
 RotateControlOptions  گزینه هایی برای ویرایش کنترل rotate  دارد مثل position
 ScaleControlOptions  شامل گزینه هایی برای مدیریت کردن ویژگیهای position , style کنترل scale است
 ScaleControlStyle  مشخص می کند چه نوع کنترل scale ای نشان داده شود
 StreetViewControlOptions  گزینه هایی برای تنظیم نحوه نمایش کنترل pegman  مثلا مکان ان
 ZoomControlOptions  گزینه هایی برای کدیریت کردن کنترل zoom مثل position , style
 ZoomControlStyle  مشخص می کند چه نوع کنترل zoom ای نشان داده شود large  یا small
 ControlPosition  محل کنترل ها را روی نقشه مشخص می کند