انواع نقشه ها شامل موارد زیر هستند :

ROADMAP : نقشه معمولی و دو بعدی

SATELLITE  : نقشه تصویر برداری شده ماهواره ای

HYBRID  : نقشه تصویر برداری شده ماهواره ای + جاده ها و نام شهرها

TERRAIN  : نقشه ای با رودخانه و کوه و ...

 
 نوع نقشه با استفاده از ویژگی mapTypeId  شی map مشخص می شود
 
 مثال :

 

var mapProp = {
  center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850),
  zoom:7,
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID
};

 
 یا با فراخوانی تابع setMapTypeId :

 

map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.HYBRID);