event.latLng

یعنی مختصات محلی که روی ان رویداد مثلا کلیک ماوس روی داده است

 

lat()

این تابع مختصات عرض جغرافیایی محل مورد نظر را می دهد

 

lng()

این تابع مختصات طول جغرافیایی محل مورد نظر را می دهد

 

  infowindow.open(map,marker);

روی نقشه و در محل مارکر پنجره پیام را باز می کند

 

 

 

دستورات زیر هم یک مارکر جدید ایجاد می کنند :

var marker = new google.maps.Marker({
    position: محل مورد نظر,
    map: map,
  });

 
 
 
آشنایی با ساختار دستورات مدیریت رویداد
 مدیریت رویداد یعنی برنامه بفهمد کی روی نقشه کلیک شده یا نقطه مرکزی نقشه ایا درگ شده یا نه

 عبارت زیر یعنی در صورت بروز رویداد روی  نقشه :

google.maps.event.addListener( )

حالا در پرانتز مشخص می کنیم کدام رویداد ؟

مثلا در برنامه زیر :

 

google.maps.event.addListener(marker,'click',function( ) {
 

                            دستورات مورود نظر   

  });

یعنی اگر روی مارکری که در نقشه  قرار دارد عمل کلیک انجام شد دستورات درون تابع (function) انجام شود

( به موقعیت باز و بسته شدن پرانتز ها و اکولادها دقت کنید )

 

یا مثلا اگر رویداد مورد نظر جا به جا شدن مارکر نقطه مرکزی نقشه باشد

باید این رویداد و دستوراتی که می خواهیم بعد از وقوع این رویداد اجرا شوند را بصورت زیر می نویسیم :

 

google.maps.event.addListener(map,'center_changed',function() {
 
      دستورات مورد نظر
});
 google.maps.event.addListener یعنی در صورت وقوع رویداد روی نقشه ...

درون پرانتز نوع رویدادی که منتظر ان هستیم را مشخص می کنیم

در این مثال جابه جا شدن مرکز نقشه :

map,'center_changed'

کلیک روی مارکر برای بزرگ تر کردن دیدن نقشه
 مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان با کلیک روی مارکر ان منطقه را بزرگ تر دید
 


google.maps.event.addListener(marker,'click',function() {
  map.setZoom(9);
  map.setCenter(marker.getPosition());
  });

 

 
 مشاهده و اجرای برنامه  کامل
 
باز گشت نقطه مرکزی نقشه به محل قبل از جابه جایی
 رویدادی را برای نقشه در نظر می گیریم که کاربر بتواند روی نقطه مرکزی نقشه کلیک را نگهدارد و ماوس را بکشد با این کار نقشه را جابه جا کند بعد از 3 ثانیه ( 3000 میلی ثانیه ) دوباره مرکز نقشه به محل اول خود بر گردد
 

 

google.maps.event.addListener(map,'center_changed',function() {
  window.setTimeout(function() {
    map.panTo(marker.getPosition());
  },3000);
});

 

 center_changed : این رویداد زمانی روی می دهد که ما با درگ کردن نقشه محل  مرکز نقشه را جا به جا کرده باشیم
 
 map.panTo : یعنی بازگرداندن نقطه مرکزی نقشه  به محل اولیه مارکر 
 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 
نمایش info window بعد از کلیک روی مارکر
 مثال :

 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
  content:"Hello World!"
  });

google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
  infowindow.open(map,marker);
  });

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
ایجاد کردن مارکر روی هر نقطه ای که کاربر کلیک می کند 
 دستورات function زمانی انجام می شوند که کاربر روی نقشه کلیک کند
 تابع placeMarker روی هر نقطه ای که کاربر کلیک کند یک مارکر ایجاد خواهد کرد
 و یک پنجره اطلاعاتی روی مارکر ایجاد شده که در بردارنده مقدار عرض جغرافیایی (Latitude) و طول جغرافیایی ( Longitude )است را نمایش خواهد داد
 

 

google.maps.event.addListener(map, 'click', function(event) {
  placeMarker(event.latLng);
  });

function placeMarker(location) {
  var marker = new google.maps.Marker({
    position: location,
    map: map,
  });
  var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
    content: 'Latitude: ' + location.lat() +
    '<br>Longitude: ' + location.lng()
  });
  infowindow.open(map,marker);
}

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل