RAZER چیست ؟  برای استفاده از زبان C# و VB ( ویژوال بیسیک ) در برنامه ها  قوائدی وجود دارد که این قوائد را RAZER مشخص می کند .

قوائد RAZER در زمان استفاده از C#
 
 • اگر مجموعه پشت سر همی از دستورات C# را در برنامه می نویسید ( بلاک دستورات ) انها را بین علامت زیر بنویسید :

@{ ... }

 • اگر در بین تگ های HTML از متغیرها و یا توابع C# استفاده می کنید انها را بعد از علامت @ بنویسید
 • در انتهای هر دستور سمی کولون قرار دهید
 • از کلمه var برای تعریف متغیر استفاده کنید
 • رشته ها را بین یک جفت کوتیشن قرار می دهیم
 • زبان c# به حروف بزرگ و کوچک حساس است
 • پسوند فایلهای برنامه وب که در ان اززبان c# استفاده شده است .cshtml است
 
  مثال :

 

<!-- Single statement block -->
@{ var myMessage = "Hello World"; }

<!-- Inline expression or variable -->
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p>

<!-- Multi-statement block -->
@{
var greeting = "Welcome to our site!";
var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
}

<p>The greeting is: @greetingMessage</p>

 مشاهده و اجرای برنامه به زبان اصلی

 

قوائد RAZER در زمان استفاده از زبان vb  در طراحی صفحه وب
 
 • دستورات Vb را بین دو علامت زیر می نویسیم :

@Code ... End Code

 • دستورات vb تعبیه شده در بین تگ های html را  بعد از علامت @ می نویسیم
 • برای تعریف متغیرها از دستور dim استفاده می کنیم
 • مقادیر رشته ای در کوتیشن قرار می گیرند
 • دستورات vb به حروف بزرگو کوچک حساس نیستند
 • فایلهای وب که درون انها دستورات vb قرار دارد با پسوند vbhtml ذخیره می شوند
 
  مثال :

 

<!-- Single statement block  --> 
@Code dim myMessage = "Hello World" End Code
 
<!-- Inline expression or variable --> 
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p> 
 
<!-- Multi-statement block --> 
@Code
dim greeting = "Welcome to our site!" 
dim weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek 
dim greetingMessage = greeting & " Today is: " & weekDay
End Code


<p>The greeting is: @greetingMessage</p>

 مشاهده و اجرای برنامه به زبان اصلی