فرض کنید من می خواهم منویی با عنوان اخبار ایجاد کنم
در این منو گزینه های زیر را قرار دهم :

اخبار علمی

اخبار هنری

اخبار ورزشی

اخبار سیاسی

اخبار فرهنگی

 
به هر کدام از گزینه هایی که در منوی اخبار قرار می گیرد اصطلاحا مجموعه یا بخش گفته می شود
 
بعد می خواهم با کلیک روی گزینه اخبار علمی زیر مجموعه های ان یعنی گزینه های زیر نمایش یابد :

اخبار فیزیک

اخبار شیمی

اخبار ریاضیات

اخبار رایانه

و بعد با کلیک روی هر کدام از این گزینه ها ، مطلب مربوط به ان نمایش یابد

و همینطور :

با کلیک روی اخبار ورزشی مطلبی که درباره ورزش نوشته ام نمایش یابد

 
مراحل کار :

اول : ایجاد کردن مجموعه های اصلی

دوم : ایجاد کردن زیر مجموعه ها

سوم : ایجاد کردن مطالب

چهارم : ایجاد کردن منو ی اخبار و قرار دادن مجموعه ها ی طراحی شده در ان