روش اول

ویژگی یا ویژگیهای سی اس اس را دورن یک جفت کوتیشن داخل تگ و جلوی ویژگی style بنویسید

 

فرمول :

<نام تگ   style=" مقدار :ویژگی سی اس اس ;مقدار : ویژگی سی اس اس ;...">

 

مثال 1:

متنی که با پاراگراف p  ایجاد شده به رنگ قرمز نشان دهد

<p style="text-color:red"> this is a test </p>

 

مثال 2:

متنی که با پاراگراف p ایجاد شده به رنگ قرمز و اندازه قلم 24 نشان دهد

<p style="text-color:red; font-size:24 "> this is a test </p>

 

به هر تعداد دلخواهی می توانید ویژگیهای سی اس اس را درون تگ مقدار دهید

 

 

 

روش دوم

همانطور که در روش اول مشاهده کردید نوشتن ویژگیهای سی اس اس درون تگ ها باعث طولانی شدن و ناخوانا شدن تگ می شود

لذا بهتر است از تگ style استفاده نمائید

می توانید این تگ را دورن تگ head مقدار دهید یا درون بدنه body بنویسید

 

روش استفاده :

*<head>

         *<style  type="text/css">

                      نام تگ {

                                   مقدار : ویژگی سی اس اس ;

                                    مقدار : ویژگی سی اس اس ;

                                   مقدار : ویژگی سی اس اس ;

                                   مقدار : ویژگی سی اس اس ;

                                   ....

                                    }

 

 

 

 

       *</style>

 

*</head>

 دورن تگ style به هر تعداد دلخواه می توانید برای تگ های مختلف ویژگی سی اس اس تعریف کنید 

 

 

مثال 1:

برای متن هایی که با تگ p ایجاد می شوند رنگ قرمز و اندازه 24 و برای متن هایی که با تگ h1 ایجاد می شوند رنگ زمینه ابی و حالت چشمک زن که البته در فایر فاکس قابل مشاهده است تعریف کنید

*<head>

    *<style  type="text/css">

                   p {

                         color:red;

                         font-size:24;}

                  h1{

                         background-color:blue;

                         text-decoration:blink;

                      }

*</style>

*</head>

*<body>

          *<p> test1 *</p>

          *<h1> test2 *</h1>

*</body>