متغیر ها ظرف هایی برای ذخیره کردن مقادیر هستند

در vbscript  :

  • نا م متغیر باید با یک حرف شروع شود
  • در نام متغیر نمی توان از نقطه استفاده کرد
  • نام متغیر نمی تواند از 255 حرف بیشتر باشد
  • در vbscript تمام متغیرها از نوع variant هستند یعنی می توان هر نوع داده ای را در انها ذخیره نمود
 
تعریف متغیر

 با استفاده از دستورات زیر می توانید متغیر تعریف نمائید :

Dim, Public , Private

 
 مثال :

 

Dim x
Dim carname

 

 در این مثال شما دو متغیر تعریف کرده اید . نام متغیرها x , carname است

البته لازم نیست حتما متغیرها را قبلا تعریف کنید بلکه اولین بار که اسم انها را در برنامه می نویسید و در انها مقدار قرار می دهید این خود نوعی تعریف است

 مثال :

 

carname="Volvo"
 
 البته بهتر است همیشه متغیر را قبل از استفاده تعریف کنید چرا که در این صورت هیچ گاه یادتان نمی رود که چه متغیرهایی دارید
 

 مثلا اگر متغیر carname را تعریف نکرده باشید ممکن است در جایی از برنامه نام ان را اشتباهی carnime بنویسید در این صورت اسکریپت به یک نام جدید برخورده است پس یک متغیر جدید با این نام ایجاد می کند و این حتما در اجرای برنامه شما مشکل منطقی ایجاد خوهد کرد یعنی خروجی برنامه ان چیزی نخواهد بود که شما انتظار دارید

برای جلوگیری از این واقعه ، بهتر است در ابتدای برنامه عبارت زیر را بنویسید :

Option Explicit

در این صورت برنامه شما را موظف می کند که ابتدا تمام متغیرهای خود را با  dim, public یا  private تعریف کنید و سپس از انها استفاده نمائید

حالا اگر اشتباهی در برنامه نام متغیری را بنویسید برنامه به شما پیام خطا خواهد داد .

 مثال :

 

Option Explicit
Dim carname
carname=some value

 
قرار دادن مقدار در متغیر
 
 مشابه مثالهای زیر در متغیرها مقدار قرار می دهیم :

 

carname="Volvo"
x=10

 
طول عمر متغیرها
 زمانی که متغیری را درون یک procedure تعریف می کنیم ، فقط می توان در همان procedure از ان متغیر استفاده کرد . زمانی که اجرای دستورا ت procedure تمام شد ، تمام متغیرها و مقادیر انها که درون procedure تعریف شده بودند نابود می شوند . به این نوع متغیرها local  یا محلی گفته می شود
 می تواند در procedure های مختلف متغیرهای محلی هم نام داشت . چرا که هر کدام فقط در همان procedure ای که در ان تعریف شده اند شناسایی می شوند .
 اگر شما متغیری را در خارج از procedure ها تعریف کنید ، تمام procedure های ان برنامه می توانند از ان متغیر استفاده کنند . این متغیرها در زمان تعریفشان ایجاد می شوند و زمانی که صفحه وب بسته شد از بین می روند
 
آرایه در vbscript
 ارایه برای ذخیره کردن چند مقدار در یک متغیر است
 در مثال زیر ارایه ای برای ذخیره سه مقدار تعریف شده است :

 

Dim names(2)

 

 عدد نوشته شده در پرانتز 2 است . شروع شماره گذاری خانه های ارایه از صفر است . ارایه مثال ما یک ارایه با طول ثابت است یعنی از زمان تعریف ارایه تا انتهای طول عمر ان فقط می توان 3 مقدار در ارایه قرار داد .

مثال زیر روش قرار دادن مقدار در خانه های ارایه را نشان می دهد :

 

names(0)="Tove"
names(1)="Jani"
names(2)="Stale"

 
 با استفاده از نام ارایه و شماره مقدار مورد نظر که در پرانتز نوشته می شود می توان به مقدار مورد نظر دسترسی داشت
 مثال :

 

mother=names(0)
 
 شما می توانید ارایه ای تا 60 بعد داشته باشید . تعداد ابعاد ارایه و تعداد مقادیر در هر بعد را در زمان تعریف ارایه مشخص می کنیم به این صورت که درون پرانتز تعداد مقادیر هر بعد را با کاما از هم جدا می کنیم .

 مثال :

در این مثال ما ارایه ای دو بعدی تعریف کرده ایم که بعد اول ان 4 سطر و بعد دوم ان 6 ستون است

 

Dim table(4,6)
 
 مثال زیر تخصیص مقدار به خانه های ارایه دو بعدی را نشان می دهد :

 

<html>
<body>

<script type="text/vbscript">
Dim x(2,2)
x(0,0)="Volvo"
x(0,1)="BMW"
x(0,2)="Ford"
x(1,0)="Apple"
x(1,1)="Orange"
x(1,2)="Banana"
x(2,0)="Coke"
x(2,1)="Pepsi"
x(2,2)="Sprite"
for i=0 to 2
    document.write("<p>")
    for j=0 to 2
        document.write(x(i,j) & "<br />")
    next
    document.write("</p>")
next
</script>

</body>
</html>

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل