مواد لازم ( مهم )
مفاهیم پایه
 متغیر و آرایه
انواع  زیربرنامه ( پروسیجر ) در vbscript
 دستورات شرط
 دستورات حلقه