می توانیم از دستور INSERT INTO برای اضافه کردن رکورد جدید به جدول بانک اطلاعاتی استفاده کنیم 
 مثال :

 ما در این مثال دو فایل نیاز داریم :

test1.html

test2.asp

  مشاهده روش ذخیره و اجرای فایل Asp

 در فایل test1.html دستورات زیر را کپی کنید

این دستورات فرمی ایجاد می کند که در ان جدول اچ تی ام ال است

در هر سلول این جدول یک فیلد متنی قرار گرفته

کاربر اطلاعات خود را در انها می نویسد

بعد از کلیک روی دکمه submit که عنوان ان Add New است اطلاعات وارد شده در فرم به صفحه test2.asp ارسال خواهد شد . بقیه دستورات را در test2.asp دنبال خواهم کرد

 

 

<html>
<body>

<form method="post" action="test2.asp">
<table>
<tr>
<td>CustomerID:</td>
<td><input name="custid"></td>
</tr><tr>
<td>Company Name:</td>
<td><input name="compname"></td>
</tr><tr>
<td>Contact Name:</td>
<td><input name="contname"></td>
</tr><tr>
<td>Address:</td>
<td><input name="address"></td>
</tr><tr>
<td>City:</td>
<td><input name="city"></td>
</tr><tr>
<td>Postal Code:</td>
<td><input name="postcode"></td>
</tr><tr>
<td>Country:</td>
<td><input name="country"></td>
</tr>
</table>
<br><br>
<input type="submit" value="Add New">
<input type="reset" value="Cancel">
</form>

</body>
</html>

 
 بعد از اینکه کاربر روی دکمه submit کلیک کرد اطلاعات فرم به فایل به نام test2.asp ارسال خواهد شد و در این فایل دستوراتی می نویسیم تا داده های فرم دریافت شده را بخواهد و انه را با دستور insert into به جدول Customers  بیافزاید
 

 

<html>
<body>

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

sql="INSERT INTO customers (customerID,companyname,"
sql=sql & "contactname,address,city,postalcode,country)"
sql=sql & " VALUES "
sql=sql & "('" & Request.Form("custid") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("compname") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("contname") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("address") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("city") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("postcode") & "',"
sql=sql & "'" & Request.Form("country") & "')"

on error resume next
conn.Execute sql,recaffected
if err<>0 then
  Response.Write("No update permissions!")
else
  Response.Write("<h3>" & recaffected & " record added</h3>")
end if
conn.close
%>

</body>
</html>

 در مثال بالا متغیر sql در نهایت در بر دارنده دستور  کامل insert into خواهد شد

علامت & مقدار قبلی موجود در sql را به رشته بعدی می چسباند و در متغیر sql قرار می دهد

 
 
 نکات مهم :
 در زما ن استفاده از دستور insert into مراقب پیشامد مسائل زیر باشید :
  •  در صورتیکه جدول بانک اطلاعاتی دارای کلید اصلی primary key است مراقب باشید که حتما داده ای که می خواهد در این فیلد قرار بگیرد یکتا باشد یعنی رکورد دیگری فیلد با مقدار مشابه نداشته باشد و از طرفی حتما باید در این نوع فیلد مقدار قرار گیرد و خالی نماند. در غیر این صورت امکان اضافه شدن فیلدهای رکورد جدید وجود نخواهد داشت و منجر به بروز خطا می شود
  •  در صورتیکه جدول دارای فیلد AutoNumber  باشد نباید نام این فیلد را در دستور insert into بگنجانید چرا که مقدار این نوع فیلدها توسط کامپیوتر مشخص می شوند نه برنامه نویس و کاربر
 
 فیلدهای بدون مقدار چطور ؟
 در بانک اطلاعاتی ام اس اکسس ،در صورتیکه برای فیلدهای از نوع  Text, Hyperlink, و Memo ویژگی AllowZeroLength  را به yes تغییر داده باشید ،  می توانید رشته با طول صفر یعنی "" را در فیلدها   قرار دهید
 
 توجه داشته باشید که همه بانک های اطلاعاتی از طول صفر پشتیبانی نمی کنند و همین ممکن است  در زمانیکه برنامه می خواهد رکورد ی که فیلد با طول صفر دارد را به جدول بانک اضافه کند ، باعث بروز خطا شود
 پس این خیلی مهم است که بدانید بانک اطلاعاتی شما از چه نوع داده هایی پشتیبانی می کند