برای اینکه مشخص کنیم مقدار فیلدهای بار شده در رکوردست بر اساس چه فیلدهایی مرتب شوند می توانیم از اس کیو ال استفاده کنیم
 
مثال :
می خواهیم فقط مقادیر دو فیلد Companyname و Contactname  از جدول Customers را ببینیم . به این صورت که خروجی بر اساس فیلد Companyname مرتب شده باشد
 
 مشاهده ذخیره و اجرای فایل asp
 

 

<html>
<body>

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="SELECT Companyname, Contactname FROM
Customers ORDER BY CompanyName"
rs.Open sql, conn
%>

<table border="1" width="100%">
  <tr>
  <%for each x in rs.Fields
    response.write("<th>" & x.name & "</th>")
  next%>
  </tr>
  <%do until rs.EOF%>
    <tr>
    <%for each x in rs.Fields%>
      <td><%Response.Write(x.value)%></td>
    <%next
    rs.MoveNext%>
    </tr>
  <%loop
  rs.close
  conn.close%>
</table>

</body>
</html>

 
 مشاهده اجرای برنامه خروجی