گاهی پیش می اید که ما نمی خواهیم تمام فیلدهای همه رکوردها را در خروجی صفحه وب نمایش دهیم

بلکه فقط برخی از فیلدها که دارای شرایط مورد نظر ما هستند را می خواهیم به بیننده صفحه وبمان  نمایش دهیم

در این صورت از کوئری اس کیو ال استفاده می کنیم

کوئری همان دستورات اس کیو ال هست

 
مثال :
فرض کنید فقط رکوردهایی را می خواهیم نمایش دهیم که حرف اول مقدار فیلد Companyname انها با a شروع می شود

 

<html>
<body>

<%
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "d:/northwind.mdb"

set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="SELECT Companyname, Contactname FROM Customers
WHERE CompanyName LIKE 'A%'"
rs.Open sql, conn
%>

<table border="1" width="100%">
  <tr>
  <%for each x in rs.Fields
    response.write("<th>" & x.name & "</th>")
  next%>
  </tr>
  <%do until rs.EOF%>
    <tr>
    <%for each x in rs.Fields%>
      <td><%Response.Write(x.value)%></td>
    <%next
    rs.MoveNext%>
    </tr>
  <%loop
  rs.close
  conn.close%>
</table>

</body>
</html>

مشاهده ذخیره و اجرای برنامه Asp
 
 مشاهده خروجی برنامه بالا