کامپوننت ASP Content Rotator  یک شی ContentRotator ایجاد می کند که  هر دفعه  که کاربر وارد صفحه می شود یا صفحه را رفرش می کند  رشته متفاوتی  را  نشان می دهد

 

فایل متنی که Content Schedule نامیده می شود ، حاوی اطلاعاتی در بار این رشته است .

 

فایل متنی می تواند  در بردارنده تگ های html هم باشد ، بنابراین شما هر نوع محتوایی را که html می تواند نشان دهد را نشان دهید  مثل متنها ، تصاویر ، رنگ ها یا پیوندها .

 
  روش استفاده :
 

 

 <%
Set cr=Server.CreateObject("MSWC.ContentRotator")
%>

 
مثال برای ASP Content Rotator
 
  مثال زیر هر بار که کاربر صفحه را مشاهده می کند محتوای متفاوتی را نسبت به دفعه قبل نمایش می دهد
 
  ابتدا یک فایل متنی به نام textads.txt ایجاد می کنیم و انرا در زیر پوشه ای به نام text قرار می دهیم
 
  محتوای فایل textads.txt :

 

 %% #3
<h2>This is a great day!!</h2>

%% #3
<img src="smiley.gif">

%% #4
<a href="http://www.w3schools.com">Visit W3Schools.com</a>

 

 
  اما علامت # بعد ان شماره قبل از هر محتوت چیست؟ این شماره یک پارامتر اختیاری است که به هر محتوا شماره ای را اختصاص می دهد در فایل متنی بالا ، Content Rotator اولین و دومین محتوای رشته ای را سه بار نمایش خواهد داد و سومین رشته رادر دفعه چهارم نمایش خواهد  داد
 
  سپس فایل Asp ایجاد کنید و دستورات زیر را در ان قرار دهید

 

<html>
<body>
<%
set cr=server.createobject("MSWC.ContentRotator")
response.write(cr.ChooseContent("text/textads.txt"))
%>
</body>
</html>

 
مشاهده و اجرای برنامه کامل
متدهای مربوط به کامپوننت Content Rotator
 
  •   متد ChooseContent:

 

محتوای رشته ای را گرفته و نمایش می دهد

 
 مثال :

 

 <%
dim cr
Set cr=Server.CreateObject("MSWC.ContentRotator")
response.write(cr.ChooseContent("text/textads.txt"))
%>

 

خروجی :

Smiley

 
  •   متد GetAllContent :
  تمام محتوای رشته ای دورن فایل متنی را از ان گرفته و نمایش می دهد
 

 

<%
dim cr
Set cr=Server.CreateObject("MSWC.ContentRotator")
response.write(cr.GetAllContent("text/textads.txt"))
%>

Output:

This is a great day!!

Smiley

 

 

 

 

 

 

<%
dim cr
Set cr=Server.CreateObject("MSWC.ContentRotator")
response.write(cr.GetAllContent("text/textads.txt"))
%>

خروجی:

This is a great day!!

Smiley
Visit W3Schools.com