از این کامپوننت برای ایجاد یک سیستم پیمایش اینترنتی سریع تر و راحت تر بین صفحات وبی که می خواهیم به هم متصل شوند    استفاده می شود
این کامپوننت یک شی Nextlink را بر می گرداند . این شی برای نگهداشتن لیستی از صفحات وبی که می خواهیم پیمایش شوند و به هم وصل شوند  بکار می رود 
 
 
 روش استفاده :

 

<%
Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
%>

 
 
 مثالی برای Content Linking در asp :
 

 ابتدا notepad را باز کنید و فایل متنی links.txt را ایجاد کنید و عبارات زیر را در ان کپی نمائید  :

 

asp_intro.asp ASP Intro
asp_syntax.asp ASP Syntax
asp_variables.asp ASP Variables
asp_procedures.asp ASP Procedures

 
همانطور که مشاهده کردید ،  عبارات بالا شامل نام فایلهایی می باشد که می خواهیم انها را به هم وصل کنیم ( پیوند دهیم ) و جلوی  نام هر فایل هم توضیح کوتاهی درباره ان فایل قرار دارد
 اسامی این فایلها باید به ترتیبی که می خواهید نمایش یابند  فهرست شود
 و همچنین باید توضیحی درباره هر فایل بنویسید  البته ابتدا بعد از نام فایل کلید tab را فشار دهید تا یک فاصله باندازه tab ایجاد شود و سپس توضیحات فایل را بنویسید
 

 نکته :

در صورتیکه می خواهید نام فایل جدیدی را به این فهرست اضافه کنید یا اگر می خواهید ترتیب صفحات را در این  فهرست  تغییر دهید فقط کافی است این فایل متنی را ویرایش نمائید . موارد مربوط به پیمایش بین صفحات خودش بصورت اتوماتیک بوجود می اید

 
 
بعد از ایجاد فایل متنی باید یک فایل include مثلا به نام nlcode.inc ایجاد کنیم
 کاری که فایل .inc انجام می دهد اینجاد کردن شی NextLink  است . از این شی برای پیمایش بین صفحات وبی که نام و توضیح انها را در فایل links.txt گفتیم استفاده می شود
 
در مثال ما ،  فایل nlcode.inc شامل محتوای زیر است :

 

<%
dim nl
Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")


if (nl.GetListIndex("links.txt")>1) then
  Response.Write("<a href='" & nl.GetPreviousURL("links.txt"))
  Response.Write("'>Previous Page</a>")
end if


Response.Write("<a href='" & nl.GetNextURL("links.txt"))
Response.Write("'>Next Page</a>")
%>

 

 در هر فایل Asp لیست شده در فایل متنی links.txt ، یک خط زیر را  اضافه کنید :

<!-- #include file="nlcode.inc"-->

این خط باعث می شود که فایلهای Asp لیست شده در فایل متنی در بر گیرنده کدهای موجود در فایل nlcode.inc هم شوند . و به این شکل کار پیمایش کار خواهد کرد .

 
 
متدهای شی Content Linking
  •  متد GetListCount :
 تعداد فایلهای لیست شده در فایل متنی را می دهد
 
 مثال :

 

<%
dim nl,c
Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetListCount("links.txt")


Response.Write("There are ")
Response.Write(c)
Response.Write(" items in the list")
%>

خروجی:

There are 4 items in the list

 
 
  •  متد GetListIndex

 شماره اندیس گزینه جاری در فهرست صفحاتی که در فایل متنی لیست شده اند را می دهد .

شماره اولین گزینه در فهرست یک است .

این متد ، در صورت مراجعه به فایل وبی که اسم ان در  فهرست فایل متنی نیست ، عدد صفر را بر می گرداند

 

 مثال :

 

<%
dim nl,c
Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetListIndex("links.txt")


Response.Write("Item number ")
Response.Write(c)
%>

خروجی:

Item number 3

 
 
  •  متد GetNextDescription :

توضیحات مربوط به گزینه بعدی در فهرست فایل متنی را می دهد .

در صورتیکه فایل جاری در فهرست پیدا نشد ، این گزینه توضیحات اخرین فایل فهرست را بر می گرداند

 
 مثال :

 

<%
dim nl,c
Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetNextDescription("links.txt")


Response.Write("Next ")
Response.Write("description is: ")
Response.Write(c)
%>

 

 

 

Next description is: ASP Variables

 
 
  •  متد GetNextURL

ادرس url گزینه بعدی را که در فهرست لیست شده در فایل متنی است بر می گرداند

در صورتیکه فایل جاری در فهرست فایل متنی پیدا نشد انگاه ادرس اخرین صفحه موجود در فایل متنی را بر می گرداند

 

<%
dim nl,c


Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetNextURL("links.txt")


Response.Write("Next ")
Response.Write("URL is: ")
Response.Write(c)
%>

 

Next URL is: asp_variables.asp 

 
 
  •  متد GetNthDescription

توضیحات مربوط به n امین فایل قرار گرفته در فهرست فایل متنی را بر می گرداند

 

 

مثال :

 

<%
dim nl,c


Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetNthDescription("links.txt",3)


Response.Write("Third ")
Response.Write("description is: ")
Response.Write(c)
%>

Third description is: ASP Variables

 
 
  •  متد GetNthURL :

ادرس url مربوط به n امین فایل قرار گرفته در فهرست فایل متنی را بر می گرداند

 
 مثال :

 

<%
dim nl,c


Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetNthURL("links.txt",3)


Response.Write("Third ")
Response.Write("URL is: ")
Response.Write(c)
%>

Third URL is: asp_variables.asp

 
 
  •  متد GetPreviousDescription :

متن توضیحات گزینه قبلی قرار گرفته در فهرست فایل متنی را بر می گرداند

در صورتیکه فایل جاری در فهرست پیدا نشد این متد توضیحات مربوط به اولین فایل موجود در فهرست را بر می گرداند

 
 مثال :

 

<%
dim nl,c


Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetPreviousDescription("links.txt")


Response.Write("Previous ")
Response.Write("description is: ")
Response.Write(c)
%>

Previous description is: ASP Variables

 
 
  •  متد GetPreviousURL :

از فهرست فایل متنی ، ادرس url گزینه قبل از گزینه جاری را بر می گرداند

در صورتیکه فایل جاری در  فهرست فایل متنی پیدا نشد انگاه ادرس url اولین فایل موجود در فهرست را بر می گرداند

 مثال :

 

<%
dim nl,c


Set nl=Server.CreateObject("MSWC.NextLink")
c=nl.GetPreviousURL("links.txt")


Response.Write("Previous ")
Response.Write("URL is: ")
Response.Write(c)
%>

Previous URL is: asp_variables.asp