این مولفه یک شی AdRotator می سازد که می تواند هر بار که کاربر وارد صفحه می شود یا صفحه را به روز رسانی ( رفرش ) می کند تصویر جدیدی را نمایش دهد  -و  یک فایل متنی شامل اطلاعات تصاویر می باشد . 
 

 نکته :

مولفه AdRotator   با ( Internet Information Server 7 (IIS7 کار نمی کند

 
 
روش استفاده :

 

<%

set adrotator=server.createobject("MSWC.AdRotator")
adrotator.GetAdvertisement("textfile.txt")


%>

 
 
 مثال برای AdRotator    :

 فرض کنید فایل متنی ads.txt را داریم که اطلاعات زیر در ان نوشته شده است :

 

REDIRECT banners.asp
*
w3s.gif
http://www.w3schools.com
Free Tutorials from W3Schools
50
xmlspy.gif
http://www.altova.com
XML Editor from Altova
50

 خطهای زیر ستاره در فایل بالا نام فایلهای تصویر (ads) را برای نمایش داده شد ن در صفحه وب مشخص می کند ، ادرسهای وب ان تصاویر ، متن جایگزین برای ان تصاویر ( در صورتی که تصویر پیدا نشد یا نتوانست نشان د اده  شود این متن به جای عکس نشان داده خواهد شد ) ، و نرخ بار گذاری تصویر  display rates بر حسب در صد .

 

 

 اولین خط در فایل بالا ، مشخص می کند با کلیک کاربر روی یکی از  عکسها چه اتفاقی بیافتد .  در اینجا با کلیک روی عکس ها به صفحه banners.asp می رویم شما می توانید به جای این صفحه ادرس هر صفحه ای که دوست دارید به انجا برویم را  بنویسید

این فایل ads.txt را در مسیر ای ای اس یعنی  C:\Inetpub\wwwroot ذخیره کنید

 
 برای مشخص کردن height, width, border تصاویر شما می توانید زیر REDIRECT خطهای زیر را اضافه کنید :

 

REDIRECT banners.asp


WIDTH 468
HEIGHT 60
BORDER 0
*
w3s.gif
...

 
 

حالا فایل banners.asp را طراحی می کنیم . این صفحه اصلی است یعنی کاربر این صفحه را می بیند عکسهای فایل asp.txt در این صفحه نمایش داده می شوند . این دستورات را در notepad نوشته و در مسیر ای ای اس یعنیC:\Inetpub\wwwroot ذخیره کنید

دستورات  فایل banners.asp بصورت زیر است :

 

<%
url=Request.QueryString("url")
If url<>"" then Response.Redirect(url)
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
set adrotator=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
response.write(adrotator.GetAdvertisement("textfile.txt"))
%>
</body>
</html>

 عبارت url در برنامه بالا که قرمز مشخص شده است برابر همان ادرس صفحه وب مقصد پیود عکس است که در فایل ads.txt مشخص کردیم
 مشاهده و اجرای برنامه کامل

 حالا مرورگر خود را باز کنید

در نوار ادرس ، عبارت زیر را بنویسید :

http://localhost/banners.asp

و enter بزنید تا برنامه تان اجرا شود روی تصویر یا متن جایگزین ان کلیک کنید

 
 
 ویژگیهای AdRotator  :

 

PropertyDescriptionExample
Border

اندازه حاشیه اطراف تصویر را مشخص می کند

 

 

<%
set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
adrot.Border="2"
Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt"))
%>

Clickable

مشخص می کند ایا تصویر یک لینک داشته باشد یا نه

 

 

<%
set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
adrot.Clickable=false
Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt"))
%>

TargetFrame

نام فریمی که می خواهیم تصویر در ان نمایش داده شود را مشخص می کند

 

 

<%
set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
adrot.TargetFrame="target='_blank'"
Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt"))
%>

 
 
 متدهای AdRotator  :

 

MethodDescriptionExample
GetAdvertisement

html ای را که تصویر را در صفحه نمایش می دهد بر می گرداند

 

 

<%
set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt"))
%>