روش استفاده :

 

DictionaryObject.RemoveAll
 
 مثال :

 

<%
dim d,a,i
set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"
d.Add "s","Sweden"

d.RemoveAll

Response.Write("<p>Key values:</p>")

a=d.Keys

for i=0 to d.Count-1
  Response.Write(a(i))
  Response.Write("<br>")
next

set d=nothing
%>

خروجی:

Key values:

(nothing)

 

 

 

d.RemoveAll

تمام جفت کلید- گزینه را از شی d حذف می کند

 

 

a=d.Keys

انچه از کلیدها در شی D است درون ارایه A قرار می گیرند و چون چیزی در این شی نیست لذا در ارایه A چیزی قرار نمی گیرد

 
 پس خروجی حلقه For عبارت nothing است