یک جفت کلید - گزینه ای را که مورد نظر ما است از شی Dictionary حذف می کند

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Remove(key)
 
 اشنایی با پارامترها :

 

  • key :

استفاده از این پارامتر اجباری است - کلید  جفت کلید-گزینه که می خواهیم جفتش حذف شود

 
 
 مثال :

 

<%
dim d,a,i
set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"
d.Add "s","Sweden"

d.Remove("n")

Response.Write("<p>Key values:</p>")
a=d.Keys


for i=0 to d.Count-1
  Response.Write(a(i))
  Response.Write("<br>")
nextset d=nothing
%>

خروجی:

Key values:

i
s

 

 

  d.Remove("n")

در این خط جفتی که کلید ان n از از شی d حذف می شود

 

 

a=d.Keys

در این خط تمام کلیدهای موجود  شی d در ارایه ای به نام A قرار می گیرند

 
 و سپس در حلقه for محتوای ارایه A که همان لیست کلیدها است نشان داده می شود