ارایه ای از تمام کلیدهای موجود در شی Dictionary را بر می گرداند

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Keys
 
 مثال :

 

<%
dim d,a,i
set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"
d.Add "s","Sweden"

Response.Write("<p>Key values:</p>")


a=d.Keys


for i=0 to d.Count-1
  Response.Write(a(i))
  Response.Write("<br>")
next

set d=nothing
%>

خروجی:

Key values:

n
i
s

 

  a=d.Keys :

ارایه پویای a برابر تمام کلیدهای شی d می شود و تعداد خانه های این ارایه برابر تعداد کلیدها خواهد بود .

ارایه پویا ارایه ای است که تعداد خانه های ان در برنامه و هنگام انتساب مقداری به ان مشخص می شود