ارایه ای از تمام گزینه های موجود در شی Dictionary را بر می گرداند

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Items
 
 مثال :

 

<%
dim d,a,i


set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"
d.Add "s","Sweden"

Response.Write("<p>Item values:</p>")


a=d.Items


for i=0 to d.Count-1
  Response.Write(a(i))
  Response.Write("<br>")
next

set d=nothing
%>

خروجی:

Item values:

Norway
Italy
Sweden

 

  a=d.Items :

با گزینه های موجود در شی d ، ارایه پویای a ایجاد می شود  و به تعداد گزینه ها خانه می گیرد .