مقداری بولین را بر می گرداند که این مقدار مشخص می کند که ایا کلید کورد نظر در شی Dictionary وجود دارد یا نه

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Exists(key)
 

 اشنایی با پارامترها :

  • key :

استفاده از  این پارامتر اجباری است - نام کلیدی است که می خواهیم انرا جستجو کنیم

 
 مثال :

 

<%
dim d
set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")


d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"
d.Add "s","Sweden"

if d.Exists("n")=true then
  Response.Write("Key exists!")
else
  Response.Write("Key does not exist!")
end if

set d=nothing
%>

خروجی:

Key exists!