یک جفت کلید- مقدار جدید به شی Dictionary می افزاید

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Add(key,item)
 
 اشنایی با پارامترها :
  •  key :

استفاده از این پارامتر اجباری است - کلیدی است که به ان مقدار item وابسته می شود

  •  item :

استفاده از این پارامتر اجباری است -  مقداری است که به کلید وابسته  می شود

 
 
 مثال :

 

<%
Dim d
Set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")


d.Add "re","Red"
d.Add "gr","Green"
d.Add "bl","Blue"
d.Add "pi","Pink"


Response.Write("The value of key gr is: " & d.Item("gr"))
%>

خروجی:

The value of key gr is: Green