در یک شی Dictionary و برای یک کلید موجود ، مقدار جدیدی  را برای ان کلید تنظیم می کند

 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Key(key)=newkey
 
 اشنایی با پارامترها :
  •  key :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام کلیدی را که می خواهیم تغییر یابد مشخص می کند ( می توانید با 1 کردن روش مقایسه ، از ثبت شدن کلیدهای تکراری جلوگیری کنید )

  •  newkey :

استفاده از این پارامتر اجباری است -  نام جدید کلید است

 
 
 مثال :

 

<%
Dim d
Set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")

d.Add "re","Red"
d.Add "gr","Green"
d.Add "bl","Blue"
d.Add "pi","Pink"

d.Key("re")="r"

Response.Write("The value of key r is: " & d.Item("r"))
%>

خروجی:

The value of key r is: Red