در یک شی Dictionary  ، مقدار یک گزینه را تنظیم کرده یا بر می گرداند

 روش استفاده :

 

DictionaryObject.Item(key)[=newitem]
 
 اشنایی با پارامترها :
  •  key :

استفاده از این پارامتر اجباری است - کلید مرتبط با گزینه مورد نظر است

  •  newitem :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقدار گزینه وابسته به کلید مورد نظر را مشخص می کند

 
 
 مثال :

 

<%
Dim d
Set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")


d.Add "re","Red"
d.Add "gr","Green"
d.Add "bl","Blue"
d.Add "pi","Pink"


Response.Write("The value of key pi is: " & d.Item("pi"))
%>

خروجی:

The value of key pi is: Pink