این ویژگی برای تنظیم کردن یا نمایش دادن حالت مقایسه کلیدها در شی Dictionary بکار می رود 
 
 روش استفاده :

 

DictionaryObject.CompareMode[=compare]
 
 اشنایی با پارامترها :

 compare :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - توسط این پارامتر حالت مقایسه مشخص می شود

این پارامتر می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد :

0 = vbBinaryCompare -در مقایسه ، بین حروف بزرگ و کوچک تفاوت قائل می شود
1 = vbTextCompare - در مقایسه ،  بین حروف بزرگ و کوچک تفاوت قائل نمی شود
2 = vbDatabaseCompare - مقایسه بین بانک های اطلاعاتی

 
 مثال :

 

<%
dim d
set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
d.CompareMode=1


d.Add "n","Norway"
d.Add "i","Italy"

'متد add در خط زیر اجرا نخواهد شد

d.Add "I","Ireland"

زیرا قبلا i بعنوان کلید بکار رفته است '