از این شی برای ذخیره کردن جفت نام - مقدار استفاده می شود ( بر اساس کلید و گزینه )

این شی بسیار شبیه ارایه به نظر می رسد - در هر صورت این شی روشی مطلوب برای مدیریت کردن داده های وابسته به هم است

 
مقایسه بین شی Dictionary  و ارایه :
  •  عبارت keys برای مشخص کردن گزینه مورد نظر در شی Dictionary  بکار می رود
  • شما مجاز به استفاده از دستور ReDim  برای تغییر دادن اندازه شی Dictionary  نمی باشید (دستور redimدر vb و vbscript برای تغییر اندازه دادن ارایه پویا بکار می رود  )
  • در زمان حذف یک گزینه از یک Dictionary ، گزینه های باقی مانده بطور خودکار شیفت می یابند
  • ارایه ها می توانند چند بعدی باشند اما Dictionary  ها می توانند چند بعدی باشند
  • در مقایسه با  ارایه ها ، Dictionary  بیشتر بر اساس توابع درون ساخته کار می کنند
  • غالبا Dictionary   ها در دسترسی تصادفی به گزینه ها بهتر از ارایه ها عمل می کنند
  • در مقایسه با ارایه ها ، Dictionary    ها در قرار دادن محتوا در خودشان بهتر عمل می کنند
 
 
مثال :
 مثال زیر شی ای از نوع Dictionary  ایجاد می کند ، سپس جفتهایی از کلید و گزینه به ان  می افزاید ، و سپس مقدار گزینه ای که کلید ان gr است باز یابی می کند :

 

<%
Dim d
Set d=Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")


d.Add "re","Red"
d.Add "gr","Green"
d.Add "bl","Blue"
d.Add "pi","Pink"


Response.Write("The value of key gr is: " & d.Item("gr"))
%>

خروجی:

The value of key gr is: Green

 
در ادامه ، متدها و ویژگیهای شی Dictionary توضیح داده شده است :

 

ویژگیها

ویژگیتوضیحات
CompareMode

برای مقایسه کلیدها در یک شی Dictionary  ، تنظیم می کند یا بر می گرداند حالت مقایسه را .

 

Count

تعداد جفتهای کلید - گزینه موجود در شی Dictionary  را بر می گرداند

Item

در یک شی Dictionary  ، مقدار یک گزینه را تنظیم کرده یا بر می گرداند

Key

در یک شی Dictionary و برای یک کلید موجود ، مقدار جدیدی  را برای ان کلید تنظیم می کند

 

متدها

متدهاتوضیحات
Add

یک جفت کلید- مقدار جدید به شی Dictionary می افزاید

Exists

مقداری بولین را بر می گرداند که این مقدار مشخص می کند که ایا کلید کورد نظر در شی Dictionary وجود دارد یا نه

Items

ارایه ای از تمام گزینه های موجود در شی Dictionary را بر می گرداند

Keys

ارایه ای از تمام کلیدهای موجود در شی Dictionary را بر می گرداند

Remove

یک جفت کلید - گزینه ای را که مورد نظر ما است از شی Dictionary حذف می کند 

 

RemoveAll

تمام جفت های کلید -گزینه را از شی Dictionary حذف می کند