در پوشه مورد نظر فایل جدیدی ایجاد می کند و یک شی TextStream  برای دسترسی به ان فایل بر می گرداند

 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.CreateTextFile(filename[,overwrite[,unicode]])

FolderObject.CreateTextFile(filename[,overwrite[,unicode]])

 
 اشنایی با پارامترها :
  •  filename :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فایل ای که می خواهیم ایجاد شود می باشد

 
  •  overwrite :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری بولین است که مشخص می کند که ایا اگر فایل مورد نظر قبلا وجود داشته رونویسی شود یا نه . true یعنی فایل می تواند رونویسی شود و Falseبا  نمی تواند . مقدار پیش فرض این پارامتر false است .

 
  •  unicode :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مشخص می کند فایل ای که می خواهیم ایجاد شود Unicode باشد یا  ASCII . مقدار true یعنی فایل از نوع Unicode  باشد و false یعنی فایل از نوع ASCII  باشد . مقدار پیش فرض برای این پارامتر false است .

 
 
 مثال برای شی FileSystemObject  :

 

<%
dim fs,tfile


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set tfile=fs.CreateTextFile("c:\somefile.txt")


tfile.WriteLine("Hello World!")


tfile.close


set tfile=nothing
set fs=nothing
%>

 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo,tfile
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Set tfile=fo.CreateTextFile("test.txt",false)
tfile.WriteLine("Hello World!")
tfile.Close


set tfile=nothing
set fo=nothing
set fs=nothing
%>