اگر پوشه مورد نظر پوشه ریشه باشد true و در غیر این صورت false را بر می گرداند
 
 روش استفاده :

 

FolderObject.IsRootFolder
 
 مثال :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\asp\test")


if fo.IsRootFolder=true then
  Response.Write("The folder is the root folder!")
else
  Response.Write("The folder is not the root folder!")
end if


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The folder is not the root folder!