با این ویژگی می توان صفتهای پوشه مورد نظر را تنظیم نمود یا بدست اورد

 
 روش استفاده :

 

FileObject.Attributes[=newattributes]

FolderObject.Attributes[=newattributes]

 
 اشنایی با پارامترها :
  •  newattributes :

استفاده از این ویژگی اختیاری است - مقدار این ویژگی صفت مورد نظر برای پوشه است - که می تواند یک یا ترکیبی از مقادیر زیر باشد :

 

0 = Normal file
1 = Read-only file
2 = Hidden file
4 = System file
16 = Folder or directory
32 = File has changed since last backup
1024 = Link or shortcut
2048 = Compressed file

 
 مثال برای شی File  :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Response.Write("The attributes of the file are: ")
Response.Write(f.Attributes)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The attributes of the file are: 32

 
 
 مثال برای شی Folder  :

 

<%
dim fs,fo
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("The attributes of the folder are: ")
Response.Write(fo.Attributes)
set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The attributes of the folder are: 16