مجموعه ای از زیر پوشه های درون پوشه مورد نظر را بر می گرداند

 روش استفاده :

 

FolderObject.SubFolders
 
 مثال :

 

<%
dim fs,fo,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test\")

for each x in fo.SubFolders
  'Print the name of all subfolders in the test folder
  Response.write(x.Name & "<br>")
next

set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

html
css
asp
vbscript