مجموعه ای از فایلهای درون این پوشه مشخص شده را بر می گرداند

 روش استفاده :

 

FolderObject.Files

 
 مثال :

 

<%
dim fs,fo,x
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fo=fs.GetFolder("c:\test\")

for each x in fo.files
  'Print the name of all files in the test folder
  Response.write(x.Name & "<br>")
next

set fo=nothing
set fs=nothing
%>

 
 خروجی :

 

test_adv.txt
guestbook.txt
links.txt
links2.txt
textads.txt
textfile.txt