از شی Folder برای بدست اوردن اطلاعاتی درباره پوشه مورد نظر استفاده می شود 
 برای کار کردن با ویژگیها و متدهای شی Folder  ، باید اط طریق شی FileSystemObject  یک نمونه از شی Folder   ایجاد نمائید
 ابتدا شی ای از نوع FileSystemObject  ایجاد می کنیم و سپس با استفاده از متد GetFolder  شی FileSystemObject نمونه ای از شی Folder  را ایجاد می کنیم
 
 برنامه زیر از متد GetFolder  شی FileSystemObject  برای ایجاد نمونه ای از شی Folder  استفاده کرده است و با استفاده از ویژگی DateCreated  تاریخ و زمان ایجاد  پوشه مورد نظر را بر می گرداند

 

<%
Dim fs,fo
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Response.Write("Folder created: " & fo.DateCreated)


set fo=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Folder created: 10/22/2008 10:01:19 AM

 
 
 در ادامه به توضیح مجموعه ها و متدها و ویژگیهای شی Folder  می پردازیم
 

 

Collections ( مجموعه ها )

مجموعهتوضیحات
Files

مجموعه ای از فایلهای درون این پوشه مشخص شده را بر می گرداند

SubFolders

مجموعه ای از زیر پوشه های درون پوشه مورد نظر را بر می گرداند

 

 

ویژگیها

ویژگیتوضیحات
Attributes

با این ویژگی می توان صفتهای پوشه مورد نظر را تنظیم نمود یا بدست اورد

DateCreated

تاریخ و زمانی که پوشه مورد نظر ایجاد شده است را بر می گرداند

DateLastAccessed

تاریخ و زمان اخرین باری که پوشه مورد نظر استفاده شده است را بر می گرداند

DateLastModified

تاریخ و زمان اخرین باری که پوشه مورد نظر مورد ویرایش قرار گرفته است را بر می گرداند

Drive

نام درایوی که پوشه مورد نظر در ان قرار دارد را بر می گرداند

IsRootFolder

اگر پوشه مورد نظر پوشه ریشه باشد true و در غیر این صورت false را بر می گرداند

Name

نام پوشه مورد نظر را بر می گرداند یا برای تغییر نام ان استفاده می شود

ParentFolder

پوشه والد پوشه مورد نظر را بر می گرداند

Path

مسیر پوشه مورد نظر را بر می گرداند

ShortName

نام اختصاری پوشه مورد نظر را بر می گرداند ( نام حداکثر هشت حرفی می شود )

ShortPath

نام هر جزء مسیر پوشه مورد نظر را اختصار می کند ( حداکثر هشت حرف ) و ان مسیر اختصاری را بر می گرداند

Size

اندازه پوشه مورد نظر را بر می گرداند

Type

نوع پوشه مورد نظر را بر می گرداند

 

 

متدها

متدتوضیحات
Copy

پوشه مورد نظر را از جایی در جای دیگر کپی می شود

Delete

پوشه مورد نظر را حذف می کند

Move

پوشه مورد نظر را از جایی به جای دیگر انتقال می دهد

CreateTextFile

در پوشه مورد نظر فایل جدیدی ایجاد می کند و یک شی TextStream  برای دسترسی به ان فایل بر می گرداند