از این متد برای باز کردن فایل مورد نظر استفاده می شود - و یک شی TextStream را برای دستیابی به فایل بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

FileObject.OpenAsTextStream(mode,format)
 
 اشنایی با پارامترها :

 

  • mode:

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مشخص می کند فایل را برای چه کاری باز می کنید .

1 = ForReading : یعنی فایل را برای خواندن اطلاعاتش درونش باز می کنید . در این حالت نمی توان در فایل چیزی نوشت

2 = ForWriting : یعنی می خواهید درون فایل چیزی بنویسید . محتوای قبلی فایل پاک می شود

8 = ForAppending : یعنی فایل را برای نوشتن اطلاعات و افزودن انها  به انتهای محتوای قبلی ان باز می کند

 
  •  format:

استفاده از این پارامتر اختیاری است - فرمت فایل را مشخص می کند

0 = TristateFalse  : یعنی فقط می توان کاراکترهای اسکی را در فایل نوست در این حالت نمی توان در فایل فارسی نوشت . صفر مقدار پیش فرض برای این پارامتر است

-1 = TristateTrue : یعنی در فایل می توان کاراکترهای unicode نوشت در این حالت می توان کاراکترهای فارسی را هم در فایل نوشت

-2 = TristateUseDefault : فایل را بر اساس تنظیمات پیش فرض سیستم باز می کند

 

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f,ts
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f=fs.GetFile("c:\test.txt")
Set ts=f.OpenAsTextStream(ForWriting)
ts.Write("Hello World!")
ts.Close

 

Set ts=f.OpenAsTextStream(ForReading)
Response.Write(ts.ReadAll)
ts.Close

 

set ts=nothing
set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

Hello World!